رموز اذکار

هشتک

( امتیاز 27 )


قیمت: 15000 تومانتاکنون هیچ تعریف دقیق و جامعی برای این واژه یافت نشد.شاید بتوان انرژی را اقتدار خداوند نامیده که در ماده به ودیعه گذاشته شده است .

تاکنون هیچ تعریف دقیق و جامعی برای این واژه یافت نشد.شاید بتوان انرژی را اقتدار خداوند نامیده که در ماده به ودیعه گذاشته شده است . علم فیزیک یا افسانه طبعیت بر پایه مفاهیم پذیرفته شده و بدین استوار است و نمی تواند واژه هانی مانند ماده .زمان .فضا.نیرو...را به درستی تعریف کند

بلکه ناچار یکسری الواعد را به طور بدیهی الفبای کار قرار داده و از آنجا مساءل را به شیوه تجربی مورد بررسی و تحقیق قرار می دهد.همه چیز از تبدیل انرژی یه ماده آغاز شد و همواره این زنجیره به طور متقابل ادامه یافته است. شیخ شهاب الدین سهروردی در فلسفه اشراق همه هستی را نور می داند وبرای نور درجات ولایه ها و طبقاتی قاءل است .از عالی ترین نور که نور علی نور است. که خداوند است تا نور کثیف که ماه تاریک است.همه وهمه را نور می نامد.لایه هایی از نور که میل صعود به طبقات عالی تر و لطیف تر را دارد. انوار اسپهبدیه می داند و لایه برتر خود تاریک و شر می خواند و هر لایه فراتر از از لایه زیرین را خیر می داندو خیر و شر را در هر لایه نسبی می بیند.اگر چشم باطن باز شود وبصیرت الهی حاصل آید که بتوان ذات و جوهر ه اشیاءرا درک نمود همه چیز به صورت نور تجلی می نمایدو حجاب ها و پرده های غفلت و نادانی بی تاثیر می مانند


21