فنگ شویی

هشتک

( امتیاز 27 )


قیمت: 8000 تومانبدیهی است در جهان هیچ فعلی انجام نمی گیرد مگر با اعمال نیرو با تاثیر انرژی .چه به طور مستقیم و چه غیر مستقیم .چه از منبع شناخته شده و چه منابع ناشناخته.و...

بدیهی است در جهان هیچ فعلی انجام نمی گیرد مگر با اعمال نیرو با تاثیر انرژی .چه به طور مستقیم و چه غیر مستقیم .چه از منبع شناخته شده و چه منابع ناشناخته.وهر فعلی یا واسطه و از طریق ارداه ای صادر و ساطع می گردد.هرچقدر اراده ای قویتر و پالایش یافت تری و زیر بنا و دست اندکار قرار گیرد برشدت سرعت و کیفیت آن تاثیر عمیق تر و بنیانی تر دارد.

وجود رازها و ارتباطاعات پنهانی بین حروف با اعداد و همچنین ارتعاشات و فرکانس های آنها بر روی لایه های ساده تاثیرات بخصوصی گذاشته و جهانی با این همه تنوع ایجاد کرده است.اعداد و ارقام ریاضی که در یک ماتریس با ترتیب خاصی کنار یکدیگر چیده می شوند نماینده یک ماهیت و موجودات خاصی هستند که تحت یک اراده معین و مشخص به عنوان یک واسطه.مدیریت و پردازش می شوند تا برای فعل خاصی به کار روند.با تحقق کردن اعداد از طریق تبدیل به حروف همراه با اعتقاد به وجود حضورملایکه و فرشتگان که واسطه های افعال الهی هستند و در تمام لایه های مختلف هستی حضور فعالانه دارند می توان آنچه که در جهان جبر نامیده شده است را به اختیار تبدیل نمود.

با شناخت قوانین اصیل انرژی ودیدن جریان آن می توان فهمید که هر کسی در جای خود قرار گرفته و مرتبه ودرجه ای برای خود دارد.واین رتبه ودرجه اکتسایی است.زیرا برای پیدایش آن سلسه مراتبی است اندکار بوده و مراحلی طی شده که اگر نادانسته یا به دلخواه و یا اعمال سلیقه خود بخواهیم در هر کاری دست ببریم (واگر تعداد چنین افرادی زیاد باشد )چه اتفاقی در جهان می افتد؟جز هرج و مرج وآشوب پاسخی ندارد.داشتن قدرت برای هر کار کافی نیست .لازمه به کارگیری قدرت.آگاهی است.اما نهفته بسیار مهم دیگر تسلیم بودن محض در برابر اراده باریتعالی است واین به معنای داشتن اجازه برای مسیر در جهان معنویت است.از جزوات قبلی این مطلب یاد آوری می شود که آگاهی مسولیت زا است.پذیرفتن مسولیت بدان سان که خود را فراموش کرده و خدمتگذار خداوند باشیم.

ایمان دارم که با مطالعه این نرم افزار اندیشه ونگرش افراد نسبت به زندگی تغییر یافته و دقت دوم در آنان فعال می شود.فردی که حتی برای سرگرمی وتفنن خواندن این متن را آغاز کند.تاثیرات آن به واقع آنچنان خواهد بود که در پایان متن.شدیدا میل به ایجاد تغییر در دیدگاه.رفتار و زندگی خود احساس می کند و او همان کس نیست که آغاز کرده به فرد دیگری خواهد بود.

بیابید از خداوند صاحب اندیشه و مالک رای مصرانه تقاضا کنیم تا لیاقت و شایستگی لازم را به ما عطا کند تا این دو عطیه الهی در سینه ما قرار و دوام یابد.


21