صد باب محبت

هشتک

( امتیاز 27 )


قیمت: 4000 توماننرم افزاری که به شما اموزش میدهد برای نوشتن تعویذات محبت باید ابتدا از چه نکاتی استفاده کنید و...

نرم افزار جامع که با داشتن این نرم افزار دیگر نیازی به هیچ یک از کتب خطی و تعویذات و نسخه ها ندارید.نرم افزاری که به شما اموزش میدهد برای نوشتن تعویذات محبت باید ابتدا از چه نکاتی استفاده کنید و چطور بفهمید که طالع طرفتان چیست.این مجموعه بیش از ۶۰ نسخه دعاهای محبت قوی برای طالع های اب و باد و خاک و اتش  تفکیک شدهتهیه شدهدر اختیار شما قرار گرفته.


21